hap.sk  internet store  Váš obchod na internete 

Všetko o nákupe » Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky


 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) internetového obchodu www.hap.sk.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
V internetovom obchode www.hap.sk môžu nákup uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.

Predávajúci: Grapa Media s.r.o., so sídlom Guothova 2/B, 831 01 Bratislava, IČO – 45456836, IČ DPH – SK20222999561. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63962/B.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.hap.sk.

Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.hap.sk.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci v objednávkovom formulári nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho ktorú uviedol v objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu. Inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@hap.sk.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
Meno kupujúceho
Poštová adresa pre doručenie tovaru
Fakturačná adresa (ak je iná ako adresa dodania)

Telefonické číslo a e –mailová adresa kupujúceho
Presný názov tovaru, alebo objednávací kód tovaru
Počet kusov z každej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón

Ak objednávka neobsahuje všetky náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo objednávku stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- Nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo alebo e-mailová adresa, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- Tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.


POŠTOVNÉ A BALNÉ

Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške:

4,40 EUR pri úhrade vopred a doručení prostredníctvom pošty,

4,60 EUR pri úhrade vopred a doručení prostredníctovom kuriéra,

5,60 EUR pri platbe v hotovosti pri doručení prostredníctovom kuriéra.

 

DODACIE PODMIENKY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 5 pracovných dní. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarovcých položiek. Pre vybrané tovarové položky Predávajúci špecifikuje dátum a spôsob dodania priamo na stránke konkrétneho tovaru.

Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti na adresu dodania uvedenú Kupujúcim v objednávke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci dodáva tovar výlučne na území Slovenskej republiky.

Dodanie tovaru do iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia ceny za poštovné a balné a ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

CENOVÉ PODMIENKY

Kúpna cena tovaru je vždy uvedená vedľa vybraného tovaru a uvádza sa s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovaru s tým, že nové ceny tovaru sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.hap.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" a pod. , Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci vyžaduje  za tovar platbu vopred, alebo platbu pri doručení tovaru.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci na vlastné náklady povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane dokladu o kúpe tovaru.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k reklamovanej chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

ZODPOVEDNOSŤ ZA NEMOŽNOSŤ PLNENIA

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä prírodná katastrofa, vojna, povstanie, štrajk, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že takáto udalosť nastala, Zmluvné strany sú povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

Písomné oznámenie (na e-mail: info@hap.sk) Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie je nutné doporučene odoslať tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný

Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar poukázaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia Kúpnej zmluvy a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.

Predávajúci neposkytne údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, iba v nutných prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné plnenie Kúpnej zmluvy. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru na www.cierneponozky.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.